แหล่งรวบรวมข้อมูล ผู้ประกอบการ การจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE HUB)

ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 ( พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์ )

 
 
 น้อยสุด
 
 
 มากสุด
 
 
 
# ประเภทบริการ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์
1 จัดประชุม สัมมนา อบรม 18 6 9 6 4
2 วางแผน รับจัดงานและกิจกรรม 6 0 1 1 2
3 ที่พัก โรงแรม และรีสอร์ท 22 9 6 11 4
4 สถานที่จัดงานและกิจกรรม 8 0 2 3 5
5 คมนาคม ขนส่งและเดินทาง 11 3 2 0 1
6 ศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้ 23 30 38 25 12
7 รับจ้างเหมาเฉพาะด้าน 15 0 0 0 2
8 อื่นๆ 0 0 0 0 0