ความเป็นมาของโครงการ


Create by : kantinanm
 

      กระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งต้องเผชิญกับภาวะแข่งขันที่แข่งข้นและการเปลี่ยนแปลงที่มีความเป็นพลวัตมากขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้ทุกประเทศปรับตัวเพื่อความอยู่รอดภายใต้สภาวการณ์แห่งการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้ประเทศต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น

สำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการจัดการภาคบริการที่ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตในอนาคต อย่างไรก็ตามจะต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการองค์กรภาคเอกชนเครือข่ายต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นควบคู่กัน

          ธุรกิจการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE HUB) นับเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นธุรกิจที่สามารถนำรายได้สู่ประเทศไม่น้อยไปกว่าธุรกิจประเภทอื่น ที่สามารถเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่นำไปสู่การขยายผลต่อธุรกิจอื่นๆ จากธุรกิจดังกล่าวที่มีความสำคัญทั้งในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจภาคบริการที่ช่วยสร้างรายได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี ทั้งนี้รัฐบาลได้สนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจอย่างนี้ เพื่อหวังที่จะใช้เป็นธุรกิจ MICE HUB เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

        ดังนั้น กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑  ที่ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัยและจังหวัดตากมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศที่เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีนที่เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคอื่นๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงดำเนินการพัฒนาจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาศักยภาพและจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE HUB)ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ โดยมุ่งสู่วางรากฐานการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพสู่การเตรียมความพร้อมประชาคมอาเซียนต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     ๑. เพื่อรวบรวมสำหรับจัดทำฐานข้อมูลพัฒนาศักยภาพและจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลาง

ธุรกิจการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE HUB) ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

       ๒. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพตำแหน่งของการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการจัดประชุมและการจัด

นิทรรศการ (MICE HUB) ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

       ๓. เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ (MICE

HUB) ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

       ๔.เพื่อดำเนินกิจกรรมนำร่องการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ

(MICE  HUB) ของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 
 
Last update 04/08/2015 , 10:13:50